Предмет і завдання гістології

Гістологія (грец. histos – тканина, logos – вчення, наука) – наука, що вивчає розвиток, мікроскопічне і ультрамикроскопическое будову, життєдіяльність клітин, тканин і органів.

Курс гістології включає цитологію, або вчення про клітину (грец. сytos – клітина), ембріологію – вчення про зародку (embryon – зародок), загальну гістологію, або власне вчення про тканини, і приватну гістологію, або вчення про мікроскопічному будові та функціях органів. Такий поділ курсу гістології умовно, так як організм являє собою єдине ціле, де всі частини пов’язані та взаємодіють між собою. Так, клітини входять до складу тканин, кожний орган складається з кількох тканин, органів об’єднуються в системи і т. д.

Основний метод дослідження в гістології – микроскопирование в світловому та електронному мікроскопах.

Кожна структура розвивається в процесі онтогенезу – індивідуального розвитку організму, що починається від заплідненого яйця і закінчується смертю. Виникнення тканин відбувається в певний період ембріонального розвитку. Ембріологія дозволяє встановити закономірності формування структур, тканин і органів у процесі еволюції.

Для сучасної гістології характерний функціональний підхід до досліджуваних структур, тобто встановлення взаємозв’язку між будовою клітин, тканин, органів та їх функцій. Структура – матеріальний субстрат будь функції організму.

Зв’язок гістології з медико-біологічними і клінічними дисциплінами

Гістологія тісно пов’язана з іншими науками, насамперед з медичними і біологічними: анатомією, фізіологією, біохімією, биофизикой, генетикою та ін. Знання нормального будова та функції всіх частин тіла людини на органному, тканинному, клітинному і субклітинному рівнях необхідні для глибокого розуміння змін, що відбуваються в організмі хворої людини. На цьому фундаменті будується викладання патологічної анатомії і патфізіології – дисциплін, безпосередньо пов’язаних з клінікою. Дані гістології широко використовуються в клінічних дисциплінах, де поряд із клінічними методами дослідження, заслужене визнання отримали методи морфологічного аналізу – вивчення клітин крові, червоного кісткового мозку, пунктатів і біоптатів печінки, селезінки та інших органів.

Значення гістології для теоретичної і практичної медицини.

Таким чином, гістологія займає важливе місце в системі медичної освіти, закладаючи основи наукового структурно-функціонального підходу в аналізі життєдіяльності організму людини в нормі і патології.