Цивільно-правова відповідальність і сфера охорони здоров’я

Цивільно-правова відповідальність – одна з форм державного примусу, пов’язана з застосуванням санкцій майнового характеру, спрямованих на відновлення порушених прав і стимулювання нормальних економічних відносин учасників цивільного обороту.

Особливості: майновий характер, компенсаційний характер, відповідність розміру відповідальності розміру заподіяної шкоди, рівність учасників цивільного обороту.

Види:

 • Договірна – настає у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що виникають з договору, можуть бути передбачені додаткові підстави настання відповідальності, яких немає в законі (наприклад, в магазині купили неякісну річ, з договору купівлі-продажу не випливає обов’язок повернути гроші або замінити річ).
 • Позадоговірна (деликтная відповідальність) – у разі заподіяння шкоди особі, яка не перебуває в договірних відносинах (із заподіяння шкоди, наприклад сусіди затопили).
 • Підставою виникнення цивільно-правової відповідальності є цивільне правопорушення, яке володіє певним набором типових умов, що тягнуть настання відповідальності. Такий набір називається складом правопорушення, який складається з 4 елементів:

 • протиправне діяння (така поведінка, яка порушує норму права, незалежно від того, знав чи не знав правопорушник про неправомірність своєї поведінки). Протиправність може виявлятися у формі дії або бездіяльності. Дії набувають протиправного характеру при неналежному виконанні обов’язків, тобто при виконанні їх з відступом від умов, визначених законом або угодою сторін. Протиправне бездіяльність виражається у невчиненні тих дій, які працівники медичного закладу зобов’язані були зробити. Наприклад, під час лікування в барокамері пацієнт Р. втратив свідомість. Виявилося, що лікар зобов’язаний безперервно перебувати біля пульта управління барокамерою, відлучився. В період його відсутності, припинилася подача кисню. Дії лікаря повинні розцінюватися як протиправні.
 • наявність шкоди або збитків.
 • причинний зв’язок між протиправним діянням і наступившим шкодою (тобто зв’язок, при якій діяння передує заподіяння шкоди і породжує його). Іноді причинний зв’язок настільки очевидною, що її не важко визначити. Наприклад, хірург в стані алкогольного сп’яніння провів операцію і заподіяв пацієнту тяжка шкода здоров’ю. Важче визначити причинний зв’язок у випадках, коли результат не слід за протиправною дією або коли шкода викликана дією не однієї особи, а цілого ряду факторів і обставин. Наприклад, дільничний лікар припустився помилки в діагностиці захворювання, в інфекційній клініці діагноз був виставлений правильно, але хворому відмовили в госпіталізації через відсутність місць. Чергова лікарня не прийняла пацієнта, пославшись на інфекційну природу захворювання. У таких випадках необхідно встановити ступінь впливу кожного з факторів і обставин, що призвели до заподіяння шкоди здоров’ю. У таких справах важливим доказом є висновок судово-медичного експерта про причини і характер пошкодження у потерпілого. Але не завжди висновок щодо причинного зв’язку носить категоричний характер, іноді судові медики можуть констатувати лише ймовірність наявності або відсутності причинно-наслідкового зв’язку. Згідно ЦПК суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, заснованим на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. Тому питання про наявність причинного зв’язку і відповідальності вирішуватиме суд.
 • вина – суб’єктивне умова, вона являє собою таке психічне ставлення особи до свого протиправному поведінці, в якому проявляється зневага до інтересів суспільства або окремих осіб. Вина має форму умислу або необережності. Умисел означає усвідомлення правопорушником здійснюються винних дій та бажання настання наслідків. При необережної вини, особа не передбачає шкідливих наслідків, або знає, але легковажно сподівається їх уникнути або запобігти.
 • Разом з тим, таку умову в делікатних зобов’язаннях, як вина, має ряд істотних особливостей, що впливають на цивільно-правову відповідальність заподіювача шкоди. Так, на відміну від кримінального права, цивільне законодавство закріплюємо правило про презумпцію (припущення) вини заподіювача шкоди, тобто заподіювач шкоди завжди передбачається винним, поки не доведе протилежного. Це правило встановлено, насамперед, в інтересах потерпілого, оскільки позбавляє його від обов’язку доводити вину заподіювача шкоди. Потерпілому достатньо довести лише факти заподіяння шкоди і розмір понесених ним збитків. Якщо ж заподіювач шкоди вважає себе невинним, він має можливість довести дане обставина (ст. 401 ЦК РФ). Кожен суб’єкт цивільних правовідносин зобов’язаний діяти з певним ступенем дбайливості і обачності, які від нього вимагаються за характером зобов’язання та умов цивільного обороту. У зв’язку з тим, що потерпілому не завжди відомі справжні причини нанесення йому шкоди, передбачається, що ці причини добре відомі причинителю шкоди. Останньому, як мовиться, і карти в руки. Маючи доказами» свідчать про свою невинність, причинителю шкоди легше переконати в цьому суд. Сказане, зрозуміло, не позбавляє і потерпілого права доводити як винність заподіювача шкоди, так і власну невинність у виникненні шкоди.

  У законі взагалі допускається стягнення збитків і без вини заподіювача шкоди. Допускаючи відповідальність без вини, законодавець виходив з необхідності максимальної охорони інтересів потерпілого тоді, коли йому загрожує особливо підвищена небезпека, і в той же час прагнув надати виховний, профілактичний вплив на потенційного заподіювача шкоди.

  Особливість відповідальності в деліктних зобов’язаннях полягає ще й у тому, що обов’язок відшкодувати завдану шкоду може бути покладено на боржника, особисто взагалі не заподіяла шкоди своїми діями (наприклад, на лікувальну установу у разі заподіяння шкоди здоров’ю громадянина з вини працівника цієї установи).

  І, нарешті, при вирішенні питання про деліктної відповідальності закон в деяких випадках надає певне значення і винному поведінці потерпілого. Це так звана змішана вина, характерна в основному для цивільного права.

  При змішаної вини відповідальність характеризується тим, що вона покладається на заподіювача шкоди, так і на потерпілого, а збитки являють собою єдине ціле, оскільки неможливо визначити, в якій частині вони викликані винними діями боржника, а в якій — винними діями кредитора. Питання про відшкодування шкоди (розподіл збитків) вирішує суд пропорційно ступеня вини сторін. Так, вина потерпілого може спричиняти повний відмова у відшкодуванні заподіяної йому шкоди, або зменшувати розмір відшкодування (п. 1 і 2 ст. 1083 ГК РФ). Не відшкодовується шкода, що виник внаслідок наміру потерпілого. Наприклад, при самогубстві громадянина, який прийняв смертельну дозу ліків, яку дістав (або «накопичив») сам, лікувальний заклад шкоди не відшкодовує. Але якщо шкода виникла у потерпілого внаслідок його грубої необережності, то залежно від ступеня вини потерпілого і заподіювача шкоди розмір відшкодування зменшується.

  Однак, як вже було сказано вище, при заподіянні шкоди життю або здоров’ю громадянина повний відмову у відшкодуванні шкоди не допускається (п. 2 ст. 1083 ГКРФ).

  Вина потерпілого не враховується при відшкодуванні додаткових витрат, при відшкодуванні шкоди у зв’язку зі смертю годувальника, а також при відшкодуванні витрат на поховання

  Поняття і види шкоди в цивільному праві.

  Шкода – це будь-яке применшення особистого чи майнового блага особи, наявність несприятливих наслідків. Заподіяння шкоди — обов’язкова умова відповідальності за деликтным зобов’язаннями. Якщо немає шкоди, немає відповідальності, так як нічого відшкодовувати. У цивільному праві розрізняють майнову шкоду (пов’язаний з певними матеріальними втратами) і моральні (моральні або фізичні страждання). Майнова шкода виражається у виникненні у потерпілого реального збитку, в позбавлення його можливості отримати заплановані доходи, у несенні потерпілим будь-яких додаткових матеріальних збитків. Головною особливістю майнової шкоди є те, що він завжди може бути виражений конкретної грошової сумою.

  В якості майнової шкоди цивільне законодавство розглядає майнові збитки, яких зазнають громадяни у разі заподіяння шкоди їх життю або здоров’ю (§ 2 гол. 59 ЦК РФ). Це так званий фізичний шкоду. Фізичний шкоду, заподіяну здоров’ю громадянина, може бути результатом каліцтва або іншого ушкодження здоров’я.

  В юридичній літературі до судової практиці під каліцтвом розуміється травматичне пошкодження раптовим (як правило, одноразовим) впливом на організм людини зовнішнього фактора — нещасного випадку. Як каліцтво можна розглядати і психічну травму. Природно, право на відшкодування шкоди не дає сам по собі нещасний випадок, а стійка (часом необоротна) втрата людиною здоров’я. Інше пошкодження здоров’я може виражатися в професійному або загальному захворюванні.

  У тих випадках, коли ліквідувати наслідки травми або виникла хвороби неможливо, потерпілий в повній мірі або частково втрачає здатність до праці. З цієї причини він позбавляється заробітку, змушений витрачати додаткові кошти на лікування, протезування, санаторно-курортне лікування і т. д. Саме матеріальні витрати такого роду і утворюють так званий майнову шкоду, заподіяну здоров’ю громадянина. Відшкодування такої шкоди полягає у виплаті потерпілому грошових сум у розмірі втраченого заробітку або його частини (залежно від ступеня втрати професійної працездатності), компенсації додаткових витрат (на посилене харчування, догляд тощо), виплату одноразової допомоги, а також у відшкодуванні моральної шкоди.

  Заподіяння смерті громадянинові розглядається як майнову шкоду у зв’язку з тим, що знаходяться на утриманні померлого непрацездатні члени сім’ї (подружжя, батьки, діти та інші родичі) позбулися матеріальних засобів, які доставляв їм померлий, і які були для членів сім’ї основним джерелом існування. Крім того, до майнових збитків відносяться також понесені членами сім’ї померлого витрати на його поховання, встановлення пам’ятника, огорожі і т. д.

  Потерпілий має право на компенсацію моральної шкоди (ст. 151, 1099-1100ГКРФ). Протиправна поведінка заподіювача шкоди — це дія або бездіяльність, що порушує норми права і суб’єктивне право потерпілого.

  Дія вважається протиправним, якщо воно порушує припис або заборона, встановлене нормами права. Наприклад, порушення заборони заподіювати шкоду життю та здоров’ю людини розглядається нормами кримінального і цивільного права як дія протиправна. Бездіяльність є протиправною, якщо передбачена нормою права обов’язок добровільно не виконується особою, на яку вона покладена, внаслідок чого комусь заподіюється шкода. Так, ігнорування лікарем-хірургом свого обов’язку оперувати хворого, з-за чого останній помер, слід розглядати як протиправну поведінку у формі бездіяльності.

  Дія або бездіяльність повинно мати своїм конкретним результатом заподіяння шкоди потерпілому. Якщо шкоди не буде, то з точки зору деліктної відповідальності така дія буде юридично байдужим. З урахуванням того, що життя і здоров’я громадянина є абсолютними цінностями, будь-яке ушкодження здоров’я і тим більше позбавлення життя вважаються протиправними, за деякими винятками, встановленими законом.

  Цивільне законодавство передбачає такі обставини, які виключають віднесення окремих дій заподіювача шкоди до протиправних. Тобто, незважаючи на заподіяння шкоди потерпілому, такі дії розглядаються як правомірні чи юридично байдужі. У розглянутій області до них відносяться прохання або згоди потерпілого на заподіяння йому шкоди (ст. 1064 ЦК РФ). Заподіювач шкоди звільняється від відповідальності тоді, коли потерпілий попросив або погодився на заподіяння йому шкоди добровільно, якщо прохання стосується такого блага, яким він вправі розпоряджатися самостійно, а дій заподіювача шкоди не порушують закон і моральні засади суспільства. Добровільність означає відсутність будь-якого примусу з боку заподіювача шкоди або третіх осіб і є результатом усвідомленого рішення, що відповідає внутрішній волі потерпілого.

  Така згода, як правило, повинно даватися особою при необхідності медичного втручання. Однак цієї згоди не потрібно, коли стан громадянина не дозволяє йому висловити свою волю, а медичне втручання повинно бути невідкладним, В цьому випадку питання про втручання вирішує лікар з наступним повідомленням посадових осіб лікувально-профілактичного закладу.

  Благо, яким добровільно жертвує потерпілий, погоджуючись на заподіяння йому шкоди, повинно належати йому повністю, наприклад, право жінки на штучне переривання вагітності або право громадянина на медичну стерилізацію. Але потерпілий не повинен давати згоди на заподіяння йому каліцтва, якщо це порушує інтереси держави і суспільства (наприклад, членоушкодження військовослужбовця з метою ухилення від несення військової служби) або моральні принципи суспільства. Точно так само юридично мізерно згода потерпілого на заподіяння йому смерті (евтаназії). Дії осіб, що заподіяли каліцтво або смерть навіть зі згоди потерпілого, є протиправними, оскільки порушують вимоги закону про порядок здійснення цивільних прав і тягнуть за собою кримінальну відповідальність винних.

  Відшкодування шкоди можливо в натурі (ремонт речі тощо), або шляхом грошової компенсації (відшкодування збитків). Збитки — грошовий вираз заподіяної шкоди, які включають:

  • Витрати, які потерпілий зробив або повинен був зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток).
  • Неотримані доходи, які потерпілий отримав би за звичайних умов цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода).

   Особливості відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров’ю громадянина, внаслідок неналежного надання медичної допомоги. Медичні установи та медичні організації як суб’єкти зобов’язань за заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян.

  Не нашкодити – перша заповідь лікаря. Оборотною стороною зусиль лікаря, спрямованих на поліпшення здоров’я пацієнта, є постійно існуюча небезпека заподіяння шкоди здоров’ю, який може бути 3 видів:

  — Шкода, обумовлений медичною послугою, до якого активно прагнув лікар для запобігання більшої шкоди,

  — Шкода, яка свідомо допускався обома сторонами в силу біологічних особливостей організму або технологічних особливостей втручання,

  — Шкода, що наступив випадково чи винна.

  Всі ці види мають різне правове значення.

  Небезпека може представляти будь-банальне медичне втручання. Ймовірність летального результату не виключається і при проведенні операції апендектомії. Прогнозувати наслідки можна в обмеженому діапазоні (т. к. невідомо як буде у конкретного пацієнта).

  Прогнозування шкідливих ефектів медичного втручання входить у договірні умови надання послуги. Щодо їх пацієнт повинен бути поінформований. Неподання інформації тягне настання відповідальності ЛПУ, як за договірними зобов’язаннями, так і з заподіяння шкоди. Якщо ж сумлінно надана інформація була невідповідним чином витлумачена споживачем, тол вина виробника послуг відсутня.

  Недолік інформованості операції з надання послуг, робить послугу недійсною та з підстав вад волі (під впливом насильства, укладання договору з людиною, не здатним розуміти дії, під впливом обману – умисного введення в оману щодо мети угоди під впливом омани самого пацієнта). У цьому випадку необхідно довести провину.

  Згідно ст. 1064 ЦК шкода, заподіяна особистості або майну громадянина, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду, якщо ця особа не доведе, що шкода виникла не з його вини (презумпція винуватості). Установа зобов’язана відшкодувати шкоду, заподіяну з вини її працівників при виконанні ними своїх трудових, службових обов’язків. Шкода може бути моральний і матеріальний.

  Матеріальну шкоду.

  У відносинах «громадянин — медична установа» відновлення пошкодженого здоров’я не завжди можливо. Якщо медичний заклад заподіяло шкоду здоров’ю, а тим більше якщо настала смерть пацієнта, то відповідальність перед ним або його родиною настає у формі грошової компенсації.

  Шкоду, заподіяну здоров’ю пацієнта в результаті винних дій (бездіяльності) лікувальних установ, може виражатися

  • у втрати (повністю або частково) заробітку,
  • у несенні додаткових витрат (на ліки, посилене харчування тощо).

  Якщо з вини лікувального закладу пацієнт тимчасово втратив працездатність, а по листку непрацездатності він отримує грошову допомогу менше свого повного заробітку, то різницю між цими сумами він має право стягнути з лікувального закладу. У випадках стійкої втрати працездатності, потерпілий направляється на медико-соціальну експертизу, яка визначає відсоток втрати професійної працездатності. Якщо він великий, встановлюється інвалідність відповідної групи. З урахуванням цих даних визначається розмір матеріальної шкоди, що підлягає відшкодуванню, залежно від відсотка втрати працездатності.

  Наприклад, середній заробіток потерпілого становив 5000 рублів на місяць. Експертиза встановила 50% втрати працездатності. Пенсія по інвалідності призначена 580 рублів. Розмір втраченого заробітку складе 50% від 5000 = 2500 рублів. Таким чином, лікувальна установа зобов’язана виплачувати потерпілому 2500 рублів на місяць. При відшкодуванні заробітку або його частини, пенсія по інвалідності, призначена потерпілому у зв’язку з каліцтвом, а також і інші види пенсій, призначені як до, так і після каліцтва, а також заробіток, одержуваний після каліцтва, у рахунок відшкодування не зараховуються.

  У ЦК та в постанові пленуму ЗС РФ від 28.04.1994 року «Про судову практику по справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я» дані приблизні перчни додаткових витрат, викликаних ушкодженням здоров’я. До них відносяться: витрати на посилене харчування, придбання ліків, протезування, сторонній догляд, санаторно-курортне лікування, включаючи проїзд туди і назад, придбання спеціальних транспортних засобів, витрати, необхідні для обслуговування потерпілого в побуті (прання, прибирання квартири тощо). Найбільш часто відшкодовуються додаткові витрати

  Витрати на додаткове (посилене, спеціальне) харчування виплачуються тоді, коли організм потерпілого ослаблений каліцтвом або захворюванням і потребує особливої дієти. Додаткове харчування призначене для того, щоб підтримати організм, що переніс значну втрату крові, важку операцію, розлад діяльності внутрішніх органів і т. п.

  Витрати на придбання ліків виникають у потерпілого в тих випадках,» коли ушкодження здоров’я потребують за своїм характером тривалого застосування лікарських препаратів.

  Витрати на протезування покликані, хоча б частково, компенсувати фізичні недоліки, завдані потерпілому. Прикладом протезування, виконує косметичну функцію, може бути виготовлення протезів кінцівок, очей, зубів і т. п.

  Витрати на постійний сторонній догляд за потерпілим у всіх випадках відшкодовуються йому, якщо він став інвалідом I групи, так як такі громадяни не можуть самі себе обслуговувати і потребують постійної повсякденної допомоги інших осіб (членів сім’ї, спеціально запрошених доглядальниць, нянь тощо). Що ж стосується інвалідів II і III групи, то їх потреба у сторонньому (спеціальному медичному, побутовому) відхід у кожному конкретному випадку визначається МСЕК.

  Витрати на санаторно-курортне лікування виникають у потерпілого тоді, коли він за висновком МСЕК потребує лікування в санаторії (або курорті) певного профілю і купує путівку за свій рахунок.

  Витрати на придбання спеціальних транспортних засобів відшкодовуються інваліду-потерпілому, якщо, по-перше, він за медичними показаннями потребує спеціальному транспортному засобі (мотоколяски або легковий автомашині) і, по-друге, не має протипоказань, що перешкоджають допуску до керування ними. Нарешті, у потерпілого є право на компенсацію інших витрат, зумовлених каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а саме; на оплату вартості предметів догляду за хворим, комплектів натільної і постільної білизни при догляді за лежачим хворим, косметичних рукавичок, перуки, ортопедичного взуття тощо

  Додаткові витрати стягуються на користь потерпілої не тільки тоді, коли він їх фактично поніс» але і на майбутнє. Так, потерпілий може не мати вільних грошових коштів на придбання спеціального транспортного засобу або путівки в санаторій і квитків в обидва кінці на поїзд. Природно, суд вправі задовольнити вимоги потерпілого і заздалегідь стягнути з винуватця гроші на придбання необхідних речей

  У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров’я неповнолітнього, який не досяг 14 років і не має заробітку (доходу), особа, відповідальна за заподіяну шкоду, зобов’язана відшкодувати витрати, викликані ушкодженням здоров’я.

  При досягненні малолітнім потерпілим 14 років, а також у разі заподіяння шкоди неповнолітньому від 14 до 18 років, не має заробітку (доходу), особа, відповідальна за заподіяну шкоду, зобов’язана відшкодувати потерпілому крім витрат, викликаних ушкодженням здоров’я, а також шкоду, пов’язану із втратою або зменшенням його працездатності, виходячи з п’ятикратного мінімального розміру оплати праці.

  Після початку трудової діяльності неповнолітній, здоров’ю якого було заподіяно шкоду, має право вимагати збільшення розміру відшкодування виходячи з одержуваного ним заробітку, але не нижче розміру винагороди, встановленого за займаної ним посади або заробітку працівника тієї ж кваліфікації за місцем його роботи (ст. 1087 ЦК).

  Виходячи з того, що особи, які досягли 14 років, мають право працювати, Кодекс передбачив виплату їм втраченого реального чи можливого заробітку. Дана норма поширюється не тільки на тих, кому було заподіяно шкоду до 14 років, але і на тих неповнолітніх, яким шкода заподіяна після досягнення ними 14 років. Незалежно від того, працювали ці особи чи ні, належне їм відшкодування має обчислюватися з не менше п’ятикратного МРОТ. Якщо ж вони мали заробіток в більшому розмірі – із суми цього заробітку. При цьому необхідно враховувати, що інтереси неповнолітнього при розгляді справи про відшкодування шкоди, заподіяної неналежним лікуванням, в суді будуть представляти його батьки (усиновителі, піклувальники).

  Якщо в результаті протиправних винних дій (бездіяльності) медперсоналу помер пацієнт, то право на відшкодування шкоди за рахунок медичного закладу мають:

  • Неповнолітні (до 18 років), а учні до закінчення навчання в очних навчальних закладах, але не старше 23 років.
  • Жінки старші 55 років і чоловіки старші 60 років – довічно.
  • Інваліди (на строк інвалідності).
  • Чоловік, батько або інший член сім’ї померлого, незалежно від віку і працездатності, непрацюючий і зайнятий доглядом за дітьми, онуками, братами або сестрами померлого, які не досягли 14-річного віку.
  • Інші непрацездатні утриманці, в тому числі дитина померлого, яка народилася після його смерті.

  Зазначеним особам, шкода відшкодовується у розмірі тієї частки заробітку померлого, яку вони отримували або мали право отримувати на своє утримання за його життя.

  Шкоду визначається в розмірі середньомісячного заробітку померлого за вирахуванням частки, яка припадає на нього самого та працездатних громадян, які перебувають на його утриманні, але не має права на відшкодування шкоди. Для визначення розмірів відшкодування шкоди кожному з громадян, що мають право на відшкодування, частина заробітку годувальника (померлого пацієнта), яка припадає на всіх зазначених громадян, ділиться на їх кількість.

  Наприклад, померлий з вини ЛПУ, отримував 2000 руб. в місяць. На його утриманні перебувала непрацююча працездатна дружина (вона не має права на відшкодування), син 15 років і мати 60 років (обидва мають право на відшкодування). Середній заробіток 2000 рублів ділиться на 4 (з урахуванням 2 непрацездатних і одного працездатного утриманців і самого потерпілого). Отримуємо 500 руб. Таку суму може стягувати щомісяця мати потерпілого (довічно) і син до досягнення 18-річного віку, а якщо він буде продовжувати навчання в очних навчальних закладах, – до їх закінчення, але не більше ніж до 23 років. При цьому призначена пенсія з нагоди втрати годувальника, а також інші пенсії, заробіток, стипендію та інші доходи утриманців в рахунок відшкодування шкоди не зараховуються. Крім того, право на відшкодування шкоди зберігається і при подальшому усиновлення неповнолітнього і за чоловіком загиблого при вступі в новий шлюб.

  У разі смерті пацієнта з вини ЛПУ, відшкодовуються так само витрати на поховання особі, зазнав ці витрати.

 • Поняття моральної шкоди у медичній діяльності. Підстави, способи та розмір компенсації моральної шкоди при ушкодженні здоров’я і заподіянні смерті пацієнта.
 • Під моральним шкодою розуміються моральні чи фізичні страждання, завдані діями (бездіяльністю), які посягають на належні громадянину від народження чи в силу закону нематеріальні блага (життя, здоров’я, гідність особистості, ділова репутація, недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця тощо) або порушують його особисті немайнові права (право на користування своїм ім’ям, право авторства та інші немайнові права відповідно до законами про охорону прав на результати інтелектуальної діяльності) або такими, що порушують майнові права громадянина.

  Моральна шкода, зокрема, може полягати в моральних переживаннях у зв’язку з втратою родичів, неможливістю продовжувати активне громадське життя, втратою роботи, розкриттям сімейної, лікарської таємниці, поширенням неправдивих відомостей, що ганьблять честь, гідність або ділову репутацію громадянина, тимчасовим обмеженням або позбавленням будь-яких прав, фізичним болем, пов’язаної із заподіяною каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або у зв’язку із захворюванням, перенесеним в результаті моральних страждань та ін. Поняття моральної шкоди у медичній діяльності пов’язано з порушенням такого блага, як здоров’я.

  Відповідно до Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я здоров’я — це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів. Відповідно, право на здоров’я характеризується, як особисте немайнове право людини перебувати в стані повного фізичного і психічного благополуччя. Це право має абсолютний характер, тому що йому відповідає обов’язок всіх інших членів суспільства утримуватися від дій, що порушують це право.

  Найчастіше вимоги про компенсацію моральної шкоди, заподіяної здоров’ю, зустрічаються в справах про відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки, наприклад виробничі травми, захворювання. Але і медичній практиці мають місце такі вимоги. Наприклад, після операції на яснах хірург-стоматолог не призначив антибіотики, в результаті у хворої розвинувся ендокардит. Рішення суду на користь позивача $600, 000 винагороду за перенесені і майбутні біль і страждання (з практики США).

  Порядок компенсації моральної шкоди має кілька особливостей.

  • Моральну шкоду громадянам компенсується у всіх випадках при порушенні особистих немайнових прав або інших нематеріальних благ (ст. Т 50 ГК РФ).
  • Компенсація моральної шкоди може здійснюватися незалежно від вини заподіювача шкоди.
  • На вимоги про компенсацію моральної шкоди не поширюється позовна давність-
  • Компенсація моральної шкоди здійснюється лише в грошовій формі,
  • Розмір компенсації за моральну шкоду в кожному окремому випадку визначається судом.

  Що стосується розміру компенсації, відсутність чітко сформульованих критеріїв і загального методу оцінки розміру компенсації моральної шкоди ставить судові органи в складне становище. Визначення розміру компенсації моральної шкоди повністю передано на розсуд суду. Разом з тим дані орієнтири для такого суддівського розсуду.

  У ст. 151 ЦК законодавець встановив наступні критерії, які повинні враховуватися судом при визначенні розміру компенсації моральної шкоди: 1) ступінь вини заподіювача. З введенням в дію другої частини ГК цей перелік був доповнений у ст. 1101 наступними критеріями: 2) характер фізичних і моральних страждань, який повинен оцінюватися з урахуванням фактичних обставин, при яких була заподіяна моральна шкода, та індивідуальних особливостей потерпілого; 3) вимоги розумності і справедливості.

  Слід зазначити, що перелік названих у законі орієнтирів приблизний. Кожна ситуація може мати свої особливості. В постанові Пленуму Верховного суду РФ від 28.04.1994 року «Про судову практику по справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я» наведено таке додаткове обставина, як ступінь тяжкості травм та іншого ушкодження здоров’я. При цьому особливо підкреслено, що розмір компенсації моральної шкоди не може бути поставлений в залежність від розміру задоволеного позову про відшкодування матеріальної шкоди, збитків та інших матеріальних вимог.

  Найчастіше, неналежне лікування, спричиняє одночасно майновий і моральний шкоду. Так, після 7 років виснажливого лікування англійки С. Від раку виявилося, що при діагностиці хвороби був поставлений неправильний діагноз. Внаслідок застосування радіотерапії у пацієнтки випали волосся, крім того вона втратила роботу, чоловіка. Суд зобов’язав органи охорони здоров’я виплатити їй компенсацію за допущену діагностичну помилку у розмірі 155 тис. фунтів стерлінгів.

  При неякісному виконанні медичним закладом своїх обов’язків може виникнути немайнова шкода у формі моральних переживань, зокрема з-за розголошення лікарської таємниці. У такій ситуації відшкодовується розмір моральної шкоди пов’язаний з наступними критеріями: обсяг і характер поширених відомостей, на скільки широко поширені відомості, склад осіб, які отримали ці відомості.

  Пацієнт зацікавлений у збереженні інформації, що становить лікарську таємницю. Але все-таки існує ряд захворювань, які ховаються більш за все – це СНІД, трансексуализм, психічні, венеричні хвороби. Вкрай не бажано для пацієнта розголошення відомостей про аборти, безпліддя. Природно, що розголошення таких відомостей, повинно спричинити стягнення з винних осіб більшої суми, ніж розголошення даних про грип, тим більше, якщо наслідком такого розголошення з’явилися наслідки у вигляді розпаду сім’ї, втрати роботи і т. д. Лікарська таємниця може бути розкрита в колі сім’ї, при виступі на конференції або в засобах масової інформації. Пацієнту при цьому наноситься тим більший збиток, ніж ширше аудиторія, до якої проникла така інформація.

  Якщо в результаті неправомірних дій медперсоналу настала смерть пацієнта (близької для позивача людини), то при визначенні суми компенсації необхідно враховувати ступінь близькості загиблого і позивача, характер їх взаємин, сімейний стан позивача, спосіб отримання інформації про смерть. Розмір компенсації повинен бути більшим за загибель близьких родичів, зокрема, членів сім’ї, дітей, батьків, братів і сестер.

  Специфіка справ про відшкодування шкоди, заподіяної неналежним лікуванням, полягає в тому, що дуже важко довести наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями лікаря і наслідками. Так, наприклад, причини, які призвели до небажаних для потерпілого наслідків, що можуть виникнути раніше, ніж він звернувся до цього лікаря. На його стан можуть впливати інші фактори: загальний стан організму потерпілого, невиконання рекомендацій лікаря з приводу даного захворювання (стану) потерпілим, не якісність медикаментів, самостійно придбаних потерпілим, специфіка захворювання, складова труднощі для діагностики навіть в умовах справжнього розвитку медичної науки, людський та інші.